IsarTECHTM

IsarTech oferuje Państwu najwyższej klasy sprzęt do diagnozy i terapii psychologicznej. Psychogalwanometr jest aparatem służącym do określania stopnia przewodnictwa skóry, mierzy czynność sympatycznego układu autonomicznego, pozwala na zdiagnozowanie stopnia aktywizacji organizmu.

Aparat został skonstruowany w oparciu o najnowszą technologię. Reakcja skórno-galwaniczna (Galvanic Skin Response - GSR) monitorowana przez komputer pozwala na rejestrowanie jej z częstotliwością przesyłania 10 razy na sekundę.

Wykorzystanie Psychogalwanometru w psychologii obejmuje zakres od badań naukowych przez diagnozę, aż do stosowania w psychoterapii. Możliwe zastosowania to:

  • badania nad subcepcją, czyli autonomicznym rozróżnianiem bez udziału świadomości. GSR jest wywoływane przez bodźce, które nie są przez osobę badaną spostrzegane a wywołują u niej reakcję emocjonalne.
  • badania nad prawdziwością zeznań. Psychoglawanometr może być używany jako aparat do wykrywania kłamstw. GSR jest wskaźnikiem emocji.
  • badania nad warunkowaniem. GSR łatwo się warunkuje i może być precyzyjnym narzędziem badawczym procesów warunkowania.
  • badania nad hipnozą. GSR w stanie hipnozy może być informacją o profilu emocjonalnym osoby badanej.
  • badania nad pracą umysłową. Istnieje wysoka korelacja między GSR, a takimi zmiennymi jak trudność, czy szybkość wykonania zadania intelektualnego.
  • badania nad procesami wizualizacji,
  • badania nad biofeedbackiem. Monitorowana przez Psychogalwanometr oporność skóry na opuszkach palców zostaje przetworzona przez komputer na informację wzrokową i słuchową, dającą obraz poziomu aktywacji, inaczej poziomu mobilizowania emocji, podniecenia, napięcia, czujności, odprężenia, itd. organizmu. Zebrane, przetworzone informacje przekazane osobie poddawanej badaniu pozwalają na pożądaną modyfikację aktywności i kontrolę nad własną aktywnością biologiczną. Kontrola ta może być sprawowana zarówno nad czynnościami dowolnymi jak i nad czynnościami autonomicznego układu nerwowego.

Zastosowanie Psychogalwanometru może być szersze, zależy to od inwencji badacza, klinicysty, diagnosty.

© 2010 Isartech | O nas | IsarTECH